H27京大戦

於 旧武徳殿   
時 平成28年3月12日,13日

戦績


 名大  東北大

 石川  竹中    引き分け
 大橋 ◯中村    腕十字固   
 浪崎  中村    引き分け
 森  伊藤    引き分け
 大原  小山    引き分け
 金子 ◯三枝    横四方固
 古橋  三枝    引き分け
 松井  武田    引き分け
 松本 ◯加藤    送襟絞
 片浦◯ 加藤    横四方固
 片浦◯ 角田    横四方固
 片浦  斎藤    引き分け
   松林

 1人残しで東北大の勝ち

 名大  阪大

 大橋 ◯天野    横四方固   
 金子◯ 天野    袖釣込腰
 金子◯ 櫻井    上四方固
 金子  和田    引き分け
 松本  小川    引き分け
 松井  片桐    引き分け
 古橋  畑    引き分け
 大原 ◯渡辺    裸絞
 浪崎  渡辺    引き分け
 森   財満    引き分け
 石川  伊藤    引き分け
 片浦  鷹合    引き分け

 引き分け

 名大  九大・三重大

 古橋  仲原    引き分け
 松井◯ 村上    横四方固   
 松井  衣笠    引き分け
 大原  山口    引き分け
 森  ◯中村    後三角
 松本  中村    引き分け
 浪崎  藤井    引き分け
 石川◯ 三浪    縦四方固
 石川  加藤    引き分け
 片浦◯ 加藤    横四方固
 片浦◯ 角田    横四方固
 大橋  小西    引き分け
 金子   

 1人残しで名古屋大の勝ち

  

 名大  北大

 金子  池田    引き分け
 大原  田上    引き分け
 大橋  岡本    引き分け
 浪崎  雨宮    引き分け
 松井  山脇    引き分け
 古橋  佐藤    引き分け
 松本  ◯本田    横四方固
 石川  本田    引き分け
 片浦◯ 高原    横四方固
 片浦◯ 小形    袈裟固   

 1人残しで名古屋大の勝ち

 名大  岡山大・広島大

 石川◯ 高畠    縦四方固
 石川  河野    引き分け   
 松本  斎藤    引き分け
 大原 ◯戸成    払腰
 浪崎  戸成    引き分け
 松井◯ 大釜    横四方固
 松井 ◯杉山    後三角
 大橋 ◯杉山    後三角
 金子  杉山    引き分け
 古橋  山本    引き分け
   花田

 1人残しで岡山大・広島大の勝ち

 名大  京大

 松井  安田    引き分け
 松本  飯田    引き分け
 大原  森    引き分け
 古橋  海野    引き分け
 金子  原之園   引き分け
 大橋 ◯水谷    崩上四方固
 浪崎  水谷    引き分け
 石川  松尾    引き分け
 片浦  細江    引き分け
   嵯峨   

 1人残しで京大の勝ち

戦績に戻る